Vi effektiviserar din träning!
 

Friskare medarbetare - mer lönsam verksamhet

Vårt mål med våra företagstjänster är att hjälpa företag och organisationer med dess medarbetares kondition, hälsa och därmed välbefinnande, för en lönsammare verksamhet – Corporate Health Responsibility.

Med erfarenhet, kunskap, tester och analyser med vetenskaplig grund samt aktivitetsprogram förbättrar vi individens kondition, hälsa och välbefinnande. Effekterna av Aktivitus insatser är mätbara.

Kör inte i andras hjulspår, prova oss istället. Nästa generations företagsfriskvård!Kostnader för ohälsa

Brist på kondition ger svenska företag de största ohälsokostnaderna.

Det innebär primärt:

Högre sjukfrånvaro

Sämre prestation på arbetet – de anställda orkar inte vara produktiva en hel arbetsdag
Kostnader för Sveriges 100 största företag (ca 20% av den totala kostnaden för Sveriges alla företag). Dagens Industri 2014-03-29

Fysisk aktivitet sänker upplevd stress


”Stress i sig utgör ingen enskild diagnos, men stressexponering kan bidra till både psykisk och somatisk ohälsa som i sin tur har bevisats kunna påverkas av regelbunden fysisk träning.”

Fysisk träning och förbättrad kondition verkar förebyggande och rehabiliterande vid stressrelaterade sjukdomar.

- FYSS 2015, Socialstyrelsen

Bättre kondition ger ökad produktivitet och minskad risk för ohälsa.

Med ökad kondition reduceras risken för livsstilsrelaterade sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, ångest och depression. Med en bättre kondition på en individuell nivå ökar välbefinnande och produktivitet. Sjukfrånvaron minskar.

Det finns stark evidens för att regelbunden fysisk aktivitet är förenat med en minskad risk för livsstilsrelaterade sjukdomar med cirka 30 procent.

FYSS 2015, Socialstyrelsen

Aktivitus metod

1. Tester och undersökning

Kartlägga nuvarande status och grunddata samt identifiera behov, förbättringsområden, effektivt friskvårdsarbete. Akuta fall hanteras.

- Mikrotal
- Självskattningsenkät för hälsa, kondition och välbefinnande
- Hälsotester
- Submaximalt konditionstest

- Makrotal
- Sjukdagar
- Andra mätbara ohälsokostnader
2. Friskvårdsinsatser

Aktiviteter och friskvårdinsatser anpassade efter behov.

- Aktiveringsaktiviteter i nivåer – något för alla
- Motiverande och utbildande föreläsningar
- Positivt belöningssystem
- Interna hälsoambassadörer och inspiratörer
3. Utvärdering och rapportering

Nya tester och undersökningar i uppföljande, motiverande och utvärderande syfte. Rapportering och identifiering av behov inför ny friskvårdsperiod.

- Förändringar i Mikro- och Makrotal
- Rapportering i form av förändring i kondition, upplevd stress/välbefinnande, ohälsokostnader och produktivitet/lönsamhet
4. Ny period med friskvårdsinsatser

Justerade aktiviteter och insatser efter nya identifierade behov och förändringar.

Vad är unikt med Aktivitus?

Vetenskap, kunskap och erfarenhet

Vi grundar vårt arbete på vetenskap, kunskap och erfarenhet med individuell hänsyn och omhändertagande.
Aktivitus är expert på kondition, träning och förebyggande hälsoinsatser för alla.

Aktivitus tilltalar inte bara de som redan är aktiva. Vi lägger stort fokus på de som behöver aktiveras och motiveras. Där det lönsamma förebyggande friskvårdsarbetet ger bäst effekt.
Aktivitus friskvårdsinsatser och effekter är mätbara

Vi använder oss av mätbara nyckelvärden på mikronivå (Individuella hälsotester, konditionstester och självskattning av stress, hälsa och välbefinnande) och makronivå (sjukfrånvaro och mätbara ohälsorelaterade kostnader). Mätningarna syftar till skräddarsydda insatser och därefter utvärdera dess effekter, vilket ger resultat på förbättrad lönsamhet.

500 anställda - den stora organisationen

Fas 1 – Tester och undersökning
Kickoff med informationsfilm och motiverande föreläsning
Avdramatisera och locka för att nå den stora massan
Hälsotest, självskattning och enkelt konditionstest på arbetsplatsen
Utbildning av interna friskvårdsambassadörer
Insamling och sammanställning av makrodata
Fas 2 - Friskvårdsinsatser
Aktiviteter anpassade för att tilltala och aktivera ALLA, från promenad och enkel funktionell träning till regelrätt och professionellt ledd löpträning
Rutin för att fånga upp personal och motivera personal som inte medverkar.
Belöningssystem.
Fas 3 – Utvärdering och rapportering
Nya tester och insamling av makrodata för att mäta effekt och resultat
Underlag för ny period med friskvårdsinsatser

Konsultbolag, 40 anställda – det lilla företaget

Fas 1 – Tester och undersökning
Uppstartsinformation och motiverande föreläsning
Hälsotest, självskattning och konditionstest på Aktivitus testklinik, efter individuella behov.
Fas 2 - Friskvårdsinsatser
Regelbundna löp och cykelträningar
Coaching inför lopp och klassikertävlingar
Belöningssystem
Hälso- och träningsutbildande föreläsningar
Fas 3 – Utvärdering och rapportering
Nya individuellt anpassade tester för utvärdering och rapportering.
Underlag för ny period med friskvårdsinsatser

 
 

q
Ladda ner vår företagsfolder

Pdf

q
Arbetsgivarnas svarta hälsohål (DI 140329)

DI 140329(sid31) (pdf)

DI 140329(sid31) (pdf)